De Protestantse gemeente van Zeewolde wil een gemeenschap zijn van mensen die geloven in de God van de Bijbel met als kern van ons geloof ‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad’ ( 1 Joh. 4 vers 19).Vanuit deze liefde en de opdracht die in de Bijbel tot ons komt wil de diaconie omzien naar mensen in nood die geen helper hebben. Omdat God alle mensen lief heeft en voor Hem gelijk zijn, kijkt de diaconie niet naar huidskleur, ras , godsdienst, oud of jong.

Diaconie taken binnen de eigen gemeente

  1. De diaconie heeft een dienende taak rond de organisatie en uitvoering van het Heilig Avondmaal zowel bij de vieringen in Open Haven als in de Sfinx (t.b.v. de ouderen die de reguliere kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken). Voor ernstig zieken en gehandicapten die de viering in de kerk of de Sfinx niet meer kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid om thuis Avondmaal te vieren. Een predikant en een diaken zorgen hiervoor.
  2. De diaconie zorgt met vrijwilligers voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen. Deze mensen worden dan gehaald en weer thuisgebracht.
  3. In samenwerking met het Pastoraat organiseert de diaconie 4 keer per jaar ouderenmiddagen/ochtenden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Tijdens deze ontmoetingen worden er thema’s behandeld en wordt er onder begeleiding van orgel/piano gezongen. Daarna is er een gezellig samen zijn en gezamenlijke maaltijd. Zo mogelijk is één van de predikanten aanwezig. Ouderen die op eigen gelegenheid niet kunnen komen, worden gehaald en thuis gebracht.
  4. Eveneens in samenwerking met het Pastoraat organiseert de diaconie iedere 2e vrijdag van de maand de inloopochtend ‘Open Heaven’ van 9.30-11.30 uur voor iedereen die ongedwongen bij een kopje koffie of thee een praatje wil maken.
  5. De diaconie geeft persoonlijke ondersteuning aan mensen binnen onze gemeente die in acute en tijdelijke financiële moeilijkheden zijn geraakt. Zo nodig verwijzen wij door naar professionele instanties als Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en Meerinzicht domein sociaal.
  6. Zij bemiddelt in diaconale vakantieweken voor mensen die dat nodig hebben en op prijs stellen.
  7. De diaconie geeft mantelzorgers morele ondersteuning en kan bemiddelen in respijtzorg die taken van de mantelzorger overneemt.
  8. Ook werkt de diaconie samen met Welzijn Zeewolde.

Diaconie activiteiten voor mensen binnen en buiten de kerkmuren

In 1984 is de burgerlijke gemeente Zeewolde gevestigd, het dorp was in volle ontwikkeling met toen nog weinig inwoners. Onze kerk was een ‘Samen op Weg gemeente’. Iedereen was zoekende en gemotiveerd om een goede leefgemeenschap op te bouwen. Voor de diaconie waren er nog niet veel hulpvragen. Na verloop van jaren kwamen er problemen zoals scheidingen, werkloosheid etc . Sommige mensen raakten hierdoor in betalingsproblemen en er kwamen hulpvragen bij de diaconie.

Diaconale werkgroepen, activiteiten en stichtingen:

De diaconie heeft de afgelopen decennia een aantal werkgroepen en stichtingen opgericht. Het doel van deze groepen is om problemen die bij mensen gesignaleerd werden te verhelpen waar mogelijk.

Kerst- en Paascommissie

In 1996 besloot de diaconie in om de Kerst- Paascommissie in het leven te roepen. Samen met vrijwilligers uit de gemeente werd de eerste Kerstactie gestart om deze mensen te ondersteunen en een wat aangenamere Kersttijd te bezorgen.

Lees meer over de Kerst- en Paascommisie

Werkgroep Brooddelen

De diaconie zocht in het jaar 1996 verder naar mogelijkheden om mensen met een sociaal minimum inkomen bij te staan. De diaconie kwam in contact met de plaatselijke bakkers welke het op zaterdag overgehouden brood bleken af te voeren. In overleg werd afgesproken dat de diaconie dat brood mocht ophalen en mocht uitdelen aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. De werkgroep Brooddelen werd in het leven geroepen!

Lees meer over de Werkgroep Brooddelen

Stichting Arme Kant Zeewolde (AKZ)

Mede door de veranderende maatschappij (individualisering, regeringsbeleid) kwamen er meer hulp aanvragen. Hierdoor besloot de diaconie om in 1997 te komen tot de oprichting van de Stichting Arme Kant Zeewolde. De stichting AKZ is in de loop der jaren een begrip geworden in Zeewolde.

Lees meer over de Stichting Arme Kant Zeewolde (AKZ)

Veranderdagen (veertigdagentijd)

De Diaconie organiseert tijdens de veertigdagentijd samen met de stichting “Present” een klussen dag. Dit om mensen die om gezondheidsredenen bepaalde werkzaamheden in- en rond het huis niet zelf meer kunnen uitvoeren. De stichting verzamelt de klussen, inventariseert wat er nodig is aan mensen en werkmateriaal en verdeelt dat onder groepen vrijwilligers om de werkzaamheden uit te voeren.

Er zijn ook op het sociale vlak werkzaamheden zoals bv. gehandicapten een uitgaansdag bezorgen. De diaconie zorgt daarbij voor vrijwilligers uit onze gemeente die tijdens de verander dagen iets willen doen voor de minder bedeelde medemens. In onze gemeente bestaat veel animo voor deze werkdag, velen melden zich aan. Na afloop van de dag is er in Open Haven nog een gezellig samenzijn met een broodmaaltijd.

Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ, opgericht in 2007)

In een initiatiefbijeenkomst op 30 mei 2007 hebben de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Evangelische Gemeente Zeewolde, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Parochiële Caritas Instelling ( Rooms Katholieke Kerk), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland en de Protestantse Gemeente Zeewolde besloten tot het oprichten van een interkerkelijk diaconaal platform Zeewolde.  Later heeft ook de Christengemeente Zeewolde zich hierbij aangesloten. Daarmee werken alle 8 kerkgemeenschappen in Zeewolde samen op diaconaal gebied.

Lees meer over het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde

Voedselbank Stichting ‘De Kostmand’

Rond 2007 verslechterde de financiële positie van mensen met schulden zodanig, dat de diaconie dat jaar het initiatief nam tot de oprichting van een voedselbank. De voedselbank is nu een stichting en kreeg de naam “De Kostmand”. Zij heeft zich aangesloten bij het regionale uitdeelcentrum voedselbank “De Korenaar” in Lelystad en deze is weer een onderdeel van de landelijke voedselbank in Rotterdam, waar het meeste voedsel vandaan komt.

Lees meer over de Voedselbank Stichting ‘De Kostmand’

Zomeractie (initiatief IDPZ 2007)

Voor mensen die een minimaal inkomen hebben en waarvan de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, biedt het IDPZ ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit het uitdelen van tegoedbonnen die bij de plaatselijke middenstand kunnen worden ingewisseld voor de aanschaf van schoolartikelen. Jongeren die in aanmerking komen hebben een leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening Zeewolde, SVZ

In 2013 namen diakenen van de PGZ en de EGZ onder de vlag van het IDPZ in 2013 het initiatief om Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening Zeewolde in het leven te roepen met als doel om mensen met schulden en financiële problemen te helpen. Er is toen een samenwerkingsovereenkomst met MDF* en de gemeente Zeewolde gesloten.  Dit is vastgelegd in een convenant “Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening Zeewolde”. Tot op heden bestaat deze plezierige samenwerking nog steeds met mooie resultaten.

*Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF) is een organisatie met verschillende professionals zoals maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening.

Lees meer over Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening Zeewolde

U ziet dat de diaconie een actieve groep is, welke meerdere activiteiten, werkgroepen en stichtingen in het leven heeft geroepen om de taak die ons gegeven is, te organiseren en uit te voeren.

De administratie van mensen die op één of andere manier in moeilijkheden verkeren is van wezenlijk belang en is centraal geregeld. De persoonsgegevens worden beveiligd bewaard conform de nieuwe Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Jaarlijks kijken mensen van AKZ, de Voedselbank, Kerst-Paascommissie, en de werkgroep Brooddelen naar de lijst met mensen die een minimaal inkomen hebben. Zij beoordelen of men in aanmerking blijft komen voor hulp.
Door deze organisatie worden mensen die aangemeld worden voor een voedselpakket ook meteen opgenomen in de centrale administratie voor de minima. Hierdoor komen zij dan ook meteen in aanmerking voor een Kerst-Paaspakket, Brooddelen en als er kinderen zijn van 12 tot 16 jaar voor de Zomeractie van het IDPZ!

Neem contact op met de diaconie