Wat doet het College van Kerkrentmeesters?

Inleiding

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met de Rooms Katholieke Kerk en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap als ook het onderhouden van Open Haven. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Taken

Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zeewolde heeft het beheer over de financiële middelen van de eigen gemeente en in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland het beheer van Open Haven. Diaconale aangelegenheden zijn daarvan uitgezonderd en worden uitgevoerd door het College van Diakenen. De verantwoordelijkheid voor het beheer heeft de kerkenraad aan het college van kerkrentmeesters gedelegeerd. Het college bestaat uit thans uit 7 leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het landelijk en regionaal orgaan van de PKN voor beheerszaken.

Werkzaamheden

 • Het college vergadert eens per maand, behoudens de zomermaanden.
 • Het college vertegenwoordigt onze gemeente in het Bestuurlijk Overleg Gezamenlijke Kerken (BOGK) en de beheercommissie van Open Haven.
 • Het college draagt bij aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
 • Het college verzorgt de geldwerving al dan niet in samenwerking met andere werkgroepen (ZWO) de jaarlijkse inzamelingsacties (Kerkbalans, Voorjaarszendingsactie, Solidariteitskas en Dankdagcollecte en Najaarszendingsactie).
 • Het college stelt ruimte beschikbaar voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
 • Het college beheert de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
 • Het college beheert de financiën van de gemeente.
 • Het college voert het personeelsbeleid uit en fungeert als werkgever voor predikanten en organisten.
 • Het college draagt zorg voor een ledenadministratie
 • Het college beheert de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek.
 • Het college beheert de archieven van de gemeente.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over de taken en de vermogensrechtelijke positie van het college? Dan kunt u dat lezen in de Ordinantie 11 (PDF-bestand).