In het kader van de ANBI status geven wij u op deze pagina de informatie betreffende de Protestantse Gemeente Zeewolde en van de Diaconie van deze kerk:

ANBI Status Protestantse gemeente Zeewolde

1.  Naam van de kerk: Protestantse Gemeente Zeewolde

2. Fiscaal nummer:  816048575

3. KVK-nummer: 76432181

4. Contactgegevens: penningmeester@pgzeewolde.nl

5. Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris en penningmeester

6. Beloningsbeleid: Predikanten, gastpredikanten en organisten ontvangen beloning volgens landelijke richtlijnen. Bestuursleden, ambtsdragers en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning

7. Jaarverslag: Zoals al in een eerdere editie van Vaarwater is vermeld is een afschrift van onze jaarstukken 2018 op te vragen bij onze penningmeester.

8. Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten 2018

9. Begroting 2019

ANBI Status Diaconie Protestantse gemeente Zeewolde

De diaconie van de Protestantse gemeente Zeewolde heeft ook een eigen ANBI status.

Hieronder volgt de bijbehorende informatie:

1. Naam van de diaconie: diaconie van de Protestantse Gemeente Zeewolde

2. Fiscaal nummer: 821404328

3. KVK-nummer 76432327

4. Contactgegevens: diaconie@pgzeewolde.nl

5. Bestuurssamenstelling voorzitter, secretaris en penningmeester

6. Beleidsplan (zie bijlage: werkplan Diaconie 2018/2019)

7. Beloningsbeleid nvt

8. Doelstelling (zie bijlage: werkplan Diaconie 2018/2019)

9. Jaarverslag (zoals vermeld in Vaarwater is een afschrift van onze jaarstukken over het jaar 2018 op te vragen bij onze penningmeester)

10. Financiële verantwoording (zie bijlage Staat van Baten en lasten diaconie PGZ 2018)

11. Begroting diaconie PGZ 2020.