De Protestantse Gemeente Zeewolde wil graag een open gemeente zijn. We maken ook graag kennis met jou, en zijn benieuwd naar je verhaal. We hopen dat je je bij ons thuis voelt.

Herkenbare kerk in Zeewolde

Op 5 oktober 1980 hielden we onze eerste kerkdienst. Hervormde en gereformeerde agrariërs, afkomstig uit alle hoeken van het land, besloten samen op weg te gaan. Mensen van het eerste uur praten met warmte over die goede, oude tijd waarin iedereen elkaar kende en vol idealen was. Het dorp is gegroeid en ons kerkgebouw neemt daarin een zichtbare plek in. Met de toren is Open Haven echt herkenbaar als kerk in Zeewolde.

Identiteit en sfeer

Onze wortels liggen in de protestantse traditie. In verbondenheid met de breedte van de oecumene belijden wij God als Vader, Zoon en heilige Geest. Onze traditie kent rijke en soms eeuwenoude rituelen en liturgische vormen die ook vandaag kracht blijken te hebben. Tegelijk willen we nooit vasthouden aan gestolde vormen uit het verleden, maar ons richten op de dynamiek van de Geest. Daarin is ruimte voor vernieuwing en zoeken naar wat ons geloof in de tijd van vandaag vitaal kan houden. Onze vieringen zijn veelkleurig, met soms en accent op een bepaalde theologie of geloofsbeleving. We zingen liederen uit het Liedboek, maar ook uit Iona en Taizé, of uit bundels als Zangen van Zoeken en Zin, of Opwekking. De samenzang krijgt ondersteuning van orgel en/of vleugel en af en toe onze band, het combo, de cantorij en andere muziekinstrumenten. Teksten, liederen en afbeeldingen projecteren we met een beamer op de muur. Kom gerust eens kijken!

Gemeenschap en betrokkenheid

Onze kerk kent leden die zich op verschillende manieren tot het gemeenteleven verhouden. Gedreven door de gunnende liefde van God stimuleren we ieder lid tot groeiende betrokkenheid en actieve deelname. Daarom nodigen we ook jou uit om mee te doen. We hebben een breed aanbod van activiteiten, met verschillende taken voor veel verschillende mensen. Wij zijn een grote gemeente van zo’n 3000 mensen en dat geeft veel mogelijkheden. Er zijn tal van activiteiten voor allerlei leeftijds- en doelgroepen. Zo mag ieder zich met eigen gaven en talenten inzetten, om met elkaar ook te groeien in geloof, hoop en liefde.

Midden in de samenleving

Wij zijn een gemeente met een hart en voelen dan ook een roeping om in de samenleving de liefde van God handen en voeten te geven. Binnen Zeewolde werken wij samen met anderen mee aan De Kostmand (voedselbank) en de Arme Kant Zeewolde. Maar de wereld is groter dan Zeewolde. We zijn betrokken bij projecten in onder meer Roemenië, Oekraïne en Zimbabwe. De naam van ons kerkgebouw, dat we delen met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, Christengemeente en de Rooms-katholieke Parochie, geeft aan wat we willen zijn: een OPEN HAVEN.

Verbinding met de samenleving komt ook tot uiting in ons pioniersproject Zinwolde. Hier wordt bewust buiten de muren van de kerk contact gezocht naar mensen voor wie de drempel naar de kerk hoog is (geworden). Uit het pionierswerk komt het ‘Dorpspastoraat Zeewolde’ voort met elke maandagmiddag een luisterend oor en gesprek voor wie dat wil in de Oude Bieb. Hier mogen mensen op verhaal komen rond levensvragen, en het zoeken naar zingeving en spiritualiteit. Het pionierswerk is nog volop in ontwikkeling maar richt zich de komende jaren op nieuwe gemeenschapsvorming buiten de kerk.